Balçova Hukuk Avukatı

Balçova Hukuk Avukatı , hukuk kelimesi; Arapça “hak” kökünden gelir ve kelimenin çoğuludur. Türk Dil Kurumuna göre hukuk kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür“. Bunun dışında hukukun “haklar” anlamı da vardır.

Teorik olarak günümüzde en çok kabul edilen tanımı: “Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna bağlanmış kurallar bütünüdür.

Bilimsel bir disiplin olarak hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir. Bu ayrım roma hukukundan kalma bir ayrımdır. Ticaret Hukuku, Miras Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku özel hukukun, buna karşılık Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve İcra Hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır.

Kamu hukuku, devletin ve diğer kamu, kurum ve kuruluşlarının örgütlenişine, işleyişine, gördükleri hizmetlere ilişkin kurallar içerir. Demokratik toplumlarda kamu hukukuna başlıca egemen olan ilkeler hukuki güvenlik ve kanunilik prensibidir. Özel hukuk ise dar anlamıyla kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Egemen olan ilkesi irade serbestisidir.

Balçova Hukuk Avukatı
Balçova Hukuk Avukatı

Balçova Hukuk Avukatı olarak hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştiriyoruz. Hukuki meseleniz ne olursa olsun yanınızdayız. Hemen 0312 385 86 93 veya 0532 690 86 93 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

İçindekiler;

 1. Kamu Hukuku Nedir?
  1. Balçova Ceza Hukuku Avukatı
  2. Balçova Vergi Hukuku Avukatı
  3. Yargılama Hukuku Nedir?
   1. Balçova İcra Hukuku Avukatı
 2. Özel Hukuk Nedir?
  1. Balçova Ticaret Hukuku Avukatı
  2. Medeni Hukuk Nedir?
   1. Balçova Miras Hukuku Avukatı
   2. Balçova Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Kamu Hukuku Nedir?

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayrım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlıklarında yetkili sulh ve asliye mahkemelerinde değil, idare mahkemelerinde çözülür. Ceza hukuku da, ceza verme yetkisi sadece devlete ait olduğundan kamu hukuku alanına girer.

a. Balçova Ceza Hukuku Avukatı

Ceza hukuku , suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir.

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulunü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır.

b. Balçova Vergi Hukuku Avukatı

Vergi hukuku , kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi hukuku , harcama hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir. Vergi hukuku , devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki rejimini inceler.

Karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb. adlar altındaki tüm kamu gelirleri nitelik itibarı ile vergi hukuku kapsamına girer.

c. Yargılama Hukuku Nedir?

Yargılama Hukuku (veya Usul Hukuku) mahkemelerdeki yargılama yöntemlerini (usul) belirler. Örneğin; Adli Yargıda hakim karşısına çıkmak esastır. İdari Yargı’da ise davalar dosyalar üzerinden görülür ve istisnalar hariç hakim karşısına çıkılmaz.

Dava süreçleri ayrıntısıyla tespit edilir. Yargılamada diyalektik bir süreç vardır. Diyalektik, karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir. Bir fikir (tez / iddia / sav) kendisine karşıt fikirler (anti-tez / zıt-iddia / karşı-sav) ile çatışır. Böylece yeni bir fikir (sentez / bireşim / terkip) ortaya çıkar. Diyalektik süreç kısaca Tez + Antitez = Sentez bağıntısına göre işler. Buna göre bir şeyi yalnızca kendisini inceleyerek anlamak mümkün değildir. Karşıtı olan olguları da incelemek gerekir.

Balçova Hukuk Avukatı
Balçova Hukuk Avukatı

1. Balçova İcra Hukuku Avukatı

İcra hukuku , borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

İcranın ilamlı ve ilamsız icra olmak üzere iki türü olup, ilamlı icra takibi mahkeme kararı doğrultusunda başlatılan icra takibi türü iken, doğrudan icra dairesine başvurularak başlatılan takip işlemi ilamsız icra takibi olarak adlandırılır.

Balçova Hukuk Avukatı olarak hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştiriyoruz. Hukuki meseleniz ne olursa olsun yanınızdayız. Hemen 0312 385 86 93 veya 0532 690 86 93 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Özel Hukuk Nedir?

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye’de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur.

Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukukta, devlet düzenleyici ve uygulayıcı olarak yaptırım aşamasında bu hukuka müdahale eder (bireyin yargıya başvurması gibi). Ancak, devlet, eğer kamu kurumlarının tüzel kişi olarak bireylerle ilişkisinde, birey gibi özel hukuka tabi olur. Devlete ait ticari işletmelerin bireylerle olan iş ilişkileri de özel hukuka girebilir (kiralar, bankalar).

a. Balçova Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku , hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

Hükümler ülkemizde, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır (2011’da 6102 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

b. Medeni Hukuk Nedir?

Medeni hukuk , kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır.

Özel hukuk denilince medeni hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. Türkiye’de temeli 2002 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu’dur. Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır. Türk hukukunda medeni kanun ve borçlar kanunu ile ayrılmasının temelinde medeni kanun iktibas edilir. İsviçre’de henüz borçlar kanununun hazırlanmamış olmasıdır.

1. Balçova Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku , insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Miras bırakandan kalan malların (tereke/mamelek) devrine ilişkin veraset işlemleri kimi ülkelerde mahkeme kararıyla belgelendirilir. Kimi ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden belgelendirilmektedir.

Balçova Hukuk Avukatı
Balçova Hukuk Avukatı

2. Balçova Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul hukuku, Medeni hukuk dalıdır ve Medeni Kanun’un 4. kitabında genel olarak düzenlenmiştir.. Kişilerin eşya üzerindeki mutlak haklarını (ayni haklar) düzenler. Eşya, bağımsız nesne olarak maddi bir varlıktır.

Mülkiyet hakkı eşya üzerinde en geniş ve sınırsız ayni haktır. Sınırlı ayni haklar ise irtifak hakkı, rehin hakkı, taşınmaz yükünden doğan hak‘tır. Kişisel irtifaklar, intifa hakkı, üst hakkı ve oturma hakkıdır. Diğer ayni haklar rehin hakkı borçlu veya üçüncü kişilerin malları üzerindeki haklardır. Taşınmaz/taşınır olarak ikiye ayrılmaktadır. İpotek, taşınmaz rehnine girer.

Balçova Hukuk Avukatı olarak hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştiriyoruz. Hukuki meseleniz ne olursa olsun yanınızdayız. Hemen 0312 385 86 93 veya 0532 690 86 93 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Kaynak : Wikipedia

Geri
Whatsapp Mesaj
Hemen Ara